Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

İlan Metni 2016

Genel Kurul İlan Metni

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Sicil No: 4593 / 557

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2017 Cuma günü saat 15.00’da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve 24 Aralık 2013 gün ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2016 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, bağımsız denetim kuruluşu raporları, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2016 yılı solo ve konsolide finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ve bölge müdürlüklerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Toplantıya vekaleten katılacak ortaklarımız tarafından şirketimize verilmesi gereken vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir.

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

24 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi

2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait raporun okunması

3. 2016 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması

4. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

6. Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması

8. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması

10. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi

11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

Genel Kurul Gündemi Ekleri

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 24 Mart 2017 Cuma günü, saat 15:00’da Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil yetkisinin kapsamı

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi


2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait raporun okunması


3. 2016 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması


4. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi


5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi


6. Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,


7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması


8. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi


9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması


10. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi


11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi


(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek temil etmesini istediği payları belirtir

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.