Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Sayın Yetkili,

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi portföyünde bulunan Kasko Sigorta poliçelerine ilişkin açılan hasar dosyaları kapsamında eksperlerin yaptığı tespit sonucunda tam hasar uygulamasına tabi tutulacak araçların toplu alımı için ihale düzenlenecek olup ihalemize ilişkin duyuru metni aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

İşin Adı: Şirketimizce teminat altına alınmış ve eksperlerin yaptığı tespit sonucunda tam hasar uygulamasına tabi tutulacak olan araçların değerlendirilmesi.
Türü: Hizmet
Usulü: E-İhale
Başvuru Adresi: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Kavacık/Beykoz/İstanbul
Başvuru E-Posta: hasaryonetimi@anadolusigorta.com.tr
İşin Süresi: 25.08.2021-24.08.2022
İhale Tarihi: 11.08.2021

İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:

1. Vergi levhası örneği
2. Tüzel kişiliğin ortaklarının sabıka kaydı
3. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
4. Kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
5. Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
7. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
8. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
9. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu
10. Tüzel kişilik ve ortakların finansal durumunu içeren belgeler talep edilecektir (Finansal tablolar, Findeks Risk raporları vb.)

Önemli Bilgiler:

1. En avantajlı teklif, hizmeti en iyi şekilde sağlayabilme yeterliliğine göre belirlenecektir.
2. İhale tarihinden önce katılımcı firmalardan ön teklif toplanabilecektir.
3. İhale katılımı için talep edilen belgelerin ihale tarihinden önce temini ve tarafımıza iletilmesi önem arz etmektedir.
4. Anadolu Sigorta ihale sonucunda yapacağı değerlendirme neticesinde; ihaleyi geçersiz kılma, iptal ve tekrar etme ile gerek görülmesi halinde ihaleye ek turlar düzenleme hakkına sahiptir.
5. İhaleye katılacak firma 29459 sayılı Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik adlı genelgede yer alan şartları karşılamak durumundadır.
6. İhalede; Hasar Tutarı/Araç Piyasa Rayiç Bedeli oranı % 30 - %45 arasında olan araçlar, Hasar Tutarı/Araç Piyasa Rayiç Bedeli oranı %45 üzeri olan araçlar ve Tümü olmak üzere 3 ayrı kalem için teklif alınacaktır. Teklifler tek bir kalem için verilebileceği gibi tüm kalemler için de verilebilecektir.
7. Hasar Tutarı/Araç Piyasa Rayiç Bedeli oranı % 30 - %45 arasında olan araçlar için 15.000.000 TL tutarında, Hasar Tutarı/Araç Piyasa Rayiç Bedeli oranı %45 üzeri olan araçlar için 30.000.000 TL değerinde teminat mektubu alınacaktır. Katastrofik bir hasar gerçekleşmesine bağlı olarak tam hasar uygulamasına tabi tutulacak araç adedinde beklenmedik bir artış oluşması durumunda Anadolu Sigorta araç adedindeki artışın yaratacağı ek riski karşılayacak oranda ek teminat mektubu talep etme hakkını saklı tutar.
8. Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) kapsamında değerlendirilen araçlar bu sözleşme kapsamı dışındadır.
9. Mücbir sebepler harici sebeplerle firmanın sözleşmeden cayması/hizmet akdini durdurması durumunda Anadolu Sigorta’ya 5 milyon TL cayma bedeli ödemesi gerekecektir. Cayma’nın gerçekleşmesini takiben 2 hafta içerisinde firma bu bedeli ödemekle mükelleftir. Ayrıca, mücbir sebep harici sebeplerle iş ortağının sözleşmeden cayma bildiriminde bulunduğu tarih sonrası en az 2 ayda daha bahse konu hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
10. İş akdine yönelik firma tarafından Anadolu Sigorta’ya yapılması gereken ödemelerde, firma tarafından ödeme yapılmayarak temerrüde düşülmesi halinde ticari avans faizi üzerinden günlük gecikme faizi uygulanacaktır.
11. Firmalara aktarılan tam hasara ve dolayısıyla sözleşmeye konu dosyalarla ilgili itiraz süresi 1 iş günü olup en geç 2 iş günü içerisinde de sigortalıdan evrak talebi yapılması gerekmektedir.
12. İhalenin tüm kalemleri için aşağıdaki istisnalar söz konusudur:

  • Özel üretim araçlar, özel donanımlı araçlar, zırhlı araçlar ve lastik tekerlekli olmayan iş makineleri istisna olarak değerlendirilecek olup sovtaj bedeli karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir. Mutabakat sağlanamadığı takdirde Anadolu Sigorta istediği yöntemle 3. şahıslara satabilecektir.
  • Rayiç bedeli 750.000.-TL üzerinde olan araçlar için ihaleyi kazanan firma/firmalar tarafından verilen skalalar geçerli olmayacaktır. Anadolu Sigorta, rayiç bedeli 750.000.-TL üzerindeki araçlar için dilediği şekilde teklif toplayabilecektir. Rayiç bedeli 750.000.-TL üzerindeki araçlar için ihaleyi kazanan firma/firmalar da Anadolu Sigorta’nın uygun gördüğü yöntemle teklif verebilecektir. Rayiç bedeli 750.000 TL’nin üzerinde olan araçların ihaleyi kazanan firma/firmalar tarafından satın alınması halinde sovtaj bedelleri ihaleyi kazanan firma/firmaların ortalama sovtaj oranı taahhüdünün gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için yapılacak hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

13. İhaleyi kazanacak firma Anadolu Sigorta tarafından tam hasar işlemine tabi tutulması uygun görülen araçların trafikten çekilmesi sürecindeki tüm teknik ve idari işlemleri gerçekleştirecek ve bu işlemler için Anadolu Sigorta ve sigortalı/menfaat sahibinden hiçbir ücret talebinde bulunmayacaktır.
14. İhaleyi kazanacak firma Anadolu Sigorta tarafından tam hasar işlemine tabi tutulması uygun görülen araçları bulunduğu yerden kendi imkanları ile alacak ve bu işlemler için hiçbir ücret talebinde bulunmayacaktır.
15. İhaleyi kazanacak firma Anadolu Sigorta tarafından tam hasar işlemine tabi tutulması uygun görülen araçların trafikten çekme belgelerini, tüm evrakların tamamlanmasının ardından en geç 3 işgünü içerisinde temin ederek Anadolu Sigorta’ya teslim edecektir.
16. Anadolu Sigorta, tam hasar işlemine tabi tutulacak aracın bilgilerini sistem üzerinden ihaleyi kazanan firmaya bildirecektir.
17. Tam hasar işlemine tabi tutulacak araca ait çekme belgesi-satış belgesinin çıkarılmasının ardından aracın sovtaj bedeli takip eden haftanın ilk iş günü Anadolu Sigorta hesaplarına yatırılacaktır.
18. İhaleyi kazanan firma/firmaların ödemelerini geciktirmesi halinde Anadolu Sigorta gecikmiş ödemeler yapılana kadar yeni dosya aktarımı durdurma hakkını saklı tutar.
19. Aracın hasar tutarı, hasar tespitini yapan eksperin nihai raporunda belirtilen tutar olarak değerlendirilecektir. Bu tutar iskonto düşülmüş KDV dahil tutar olacaktır.
20. İhalenin Hasar Tutarı/Araç Piyasa Rayiç Bedeli oranı % 30- %45 arasında olan araçlar için teklif verecek firmaların verecekleri teklif %73’ten düşük olamaz. Bu bölümde verilen oran teklifi her bir dosya için geçerli olacaktır.
İhalenin Hasar Tutarı/Araç Piyasa Rayiç Bedeli oranı %45 üzerinde olan bölümü taahhüt esaslı yapılmakta olup, bu gruba giren araçlar için kazanan firma tarafından Anadolu Sigorta’ya ödenmiş olan sovtaj bedelleri toplamı sigortalılar tarafından imzalanan mutabakatnamelerde yer alan tutarlar toplamının %60’ından az olamaz. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle başlayan üç aylık dönemlerde yapılacak hesaplama sonucunda Sovtaj bedelleri toplamının mutabakatnamelerde yer alan tutarlar toplamına oranının %60’ın altında olması halinde ihalenin bu bölümünü kazanan firma aradaki farkı, üç aylık dönemi takip eden 30 gün içinde Anadolu Sigorta’ya ödeyecektir.
21. Skala değerlerine karşılık gelen minimum sovtaj oranları aşağıdaki gibidir. Minimum değerler pert tutarını sağlayacak asgari limitler korundukça ve teminat mektubu eksiği tamamlandığı müddetçe müzakereye konu edilecektir.

Hasar Tutarı/
Piyasa Rayici
(%)
Sovtaj Oranı
(%)
%45 - %60 75
%60,01 - %80 65
%80,01 -%100 50
%100,01-%150 40
%150,01 - & 30

Bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla,

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi