Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Etik Kurallar

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Etik Kurallar ve Uygulama İlkeleri

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu ilkeler, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin ('Şirket') ve çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken uymaları gereken mesleki ahlâk kurallarını belirler ve bu ilkelerin hükümlerine aykırı davranılması durumunda Şirket tarafından uygulanacak yaptırımlara dayanak oluşturur.

Tüm Şirket çalışanları, yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri ('çalışanlar') bu ilkelere uyarlar.

2. GENEL İLKELER VE UYULMASI ZORUNLU ESASLAR

Faaliyetleri sırasında; sigorta sektöründe güven ve istikrarın sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması, haksız rekabetin ve ekonomide zarar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesi, toplumsal yararın arttırılması amacıyla Şirket'in tüm çalışanları aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda görevlerini yürütür.

Kurallara Uyum:

 • Şirket'in yetkili organları tarafından alınan ve tüm çalışan ve yöneticiler için bağlayıcı nitelik taşıyan kurallara aykırı davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmamak.
 • Sektörün çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamak.

Yasal Mevzuata Uygun Davranma:

 • Sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelere tam uygun hareket etmek.
 • Faaliyetleri sırasında, yasalar çerçevesinde sektöre tanınmış olan avantajları şeklen yasalara uygun olsa bile sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelerin gerekçesinde yer alan ve bu ilkeler kapsamında açıklanan hususlara ters düşecek şekilde çıkar sağlamak amacı ile kullanmamak.

Dürüstlük:

 • Sigortacılık ilişkisinde bulunulan müşteriler, acenteler ile bunların çalışanları, hissedarları, grup şirketleri, tedarikçiler ile diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüst davranmak.
 • Çalışanlar olarak, Şirket’in iş ilişkisinin bulunduğu taraflardan bedelsiz veya makul ölçülerin dışında bir indirimle şahsi mal/hizmet satın alımı yapmamak.
 • Çalışanlar ve çalışanlarla akrabalık, yakınlık vb. ilişkisi olan kişiler olarak teamülün (alışılmış ticari uygulamaların) dışında olan veya maddi değeri 150 TL’den fazla olan hediyeleri kabul etmemek. İş ilişkisinin menfaati gereği bu değeri aşan bir hediyenin kabul edilmesinin gerekli olduğu durumlarda hediyeyi alarak Satın Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü’ne teslim etmek
 • • Şirket olarak gönderdiğimiz hediyelere ilişkin olarak teamülün dışına çıkmamak ve kamu kuruluşları ile çalışanlarına hediye göndermemek.

Tarafsızlık:

 • Çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler arasında ayırım gözetmemek, önyargılı davranışlardan kaçınmak ve aynı şekilde sunulan hizmetlerde de her türlü ayrımcılıktan uzak durmak.

Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi:

 • Müşteri şikâyetlerini müşterinin çıkarlarını gözeterek ve mümkün olan en kısa zaman diliminde sonuçlandırmak.

Güvenilirlik:

 • İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek; tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.

Saydamlık:

 • Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak şeffaflığı mümkün olan en yüksek düzeyde tutmak.

Sürekli Gelişim ve Etkin Kaynak Kullanımı:

 • Kârlılığın yanı sıra ülkemiz ekonomisinin gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.
 • Tüm birimlerde çalışanların motivasyonunun arttırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünde önlemler almak.

Güvenli Çalışma Ortamı:

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.

Adil Rekabet:

 • Sigorta sektörüne güvenin sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşulları yaratmaktan kaçınmak.

Toplumsal Yarar ve Çevreye Saygı:

 • Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.

Sosyal Sorumluluk:

 • Sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen göstermek.

Kara Paranın Aklanması ile Mücadele:

 • Kara paranın aklanması ile mücadelenin gereklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3. SIR SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Tüm çalışanlar, müşterilerinin verdikleri ve Şirket bünyesinde oluşturulan bilgilerin gizliliğine saygı gösterecek olup müşteriler ile ilgili olarak elde ettikleri gizli bilgileri, müşterilere ve diğer üçüncü kişilere açıklayamazlar.

4. ÇALIŞMA AHENGİ

Tüm çalışanların, birbirleriyle ve müşterileri ile olan ilişkilerinde Şirket'in itibarına yakışır şekilde davranmaları şarttır. Hiçbir çalışan, gerek Şirketimiz gerekse sektördeki diğer şirketlerin çalışanları hakkında olumsuz imaj yaratmaya sebep olabilecek söz, yazı, ilan, reklam ya da imâda bulunamaz.

5. SAYIMIN SINIRLI OLMAMASI

Çalışanların uyması gereken etik kurallar, yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Sayılan fiillere benzer nitelikte olan tüm fiiller, çalışanların uyması gerekli kurallar kapsamına dâhildir.

Bilgilendirme Politikası

Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış olan bilgilendirme politikamız aşağıda yer almaktadır.

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde de, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulumuzun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Genel Çerçeve

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, başta Sigortacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve hisse senetlerimizin işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul (BİST) mevzuatı çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim prensiplerini de gözeterek yerine getirir; bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası güder.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal Yönetim prensiplerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Bilgilendirme Politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kamuyu bilgilendirme amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Şirket’i, Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni (EGKS), ulusal / yerel gazeteleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni (TTSG) ve şirket kurumsal internet sitesini kullanmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizde kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi nihai olarak Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Politika kapsamında bilgilendirme fonksiyonunun yürütülmesi ve koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir. Söz konusu Birimin yetkilileri Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Sigortacılık mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

3'er aylık dönemlerde T.C Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Genel Müdür veya Şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından yazılı doğruluk beyanı ile imzalanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yıl sonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca şirketimiz, 3’er aylık dönemlerde ayrıntılı mali tablolar hazırlayarak Hazine Müsteşarlığı portalına yüklemekte ve bu tabloların önemli bir bölümünü bilgi amaçlı olarak Türkiye Sigorta Birliği’ne (TSB) iletmektedir.

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içinde KAP’ta duyurulur. Özel durum açıklamaları en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Anadolu Sigorta internet sitesinde de ilan edilir ve beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurulur.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar geçen sürede gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan kişiler ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar hakkında bilgilendirilmekte, Şirket'e belirli bir hizmet sağlaması sebebiyle içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda ise gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilmektedir. Diğer taraftan, Anadolu Sigorta, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince Şirket ve müşteri sırlarının saklanması ve kanunen açıkça yetkili merciler dışındaki kişilere açıklanmaması hususundaki yasal yükümlüğüne titizlikle uymaktadır. Bu yükümlülük Anadolu Sigorta çalışanlarının yanı sıra, Şirket'in destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları için de geçerlidir.

Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı, yıl sonu mali tablo bildirimi gibi durumlarda ilan ve duyurular ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak TTSG ve ulusal gazetelerde ilanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel Kurula ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla hissedarlara iletilir.

Yıllık faaliyet raporu, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta, KAP’ta ve internet sitemizde (Türkçe ve İngilizce) yayınlanmaktadır. İlgili rapor basılı olarak talep edildiğinde Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Biriminden temin edilebilmektedir.

Basın ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar yapılması öngörülmemekte, gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı ve görsel medya vasıtasıyla basın açıklamaları yapılmaktadır.

Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Şirket hakkında yurtiçindeki basın-yayın organlarında yer alan haberler, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla takip edilmektedir. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklama yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak ilgili mevzuat uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılırken, haberin niteliği, basın-yayın organının ulaştığı kitlenin genişliği, haberin Şirket'in itibarını etkileyip etkilemediği gibi hususlar dikkate alınarak açıklamanın yöntem ve içeriği belirlenir. Bu tür haber ve söylentilerle ilgili olarak açıklama içeriğinin kamuya açıklama gereksinimi doğuran bir unsur içermesi halinde, konuya ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda özel durum açıklaması da yapılır.

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve yatırımcı ziyaretleri (road - show) ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülen söz konusu toplantı ve ziyaretlere iş durumlarına göre Genel Müdür, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi çalışanları iştirak etmektedir. Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da genişletilebilmektedir. Yatırımcılarla yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, tüm piyasa katılımcılarının eşzamanlı olarak eşit seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

Elektronik posta yolu ile pay sahipleri, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ve Şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilebilmektedir.

Kurumsal İnternet Sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri (Investor Relations) sayfalarında www.anadolusigorta.com.tr Şirketimiz hakkında ayrıntılı bilgi ve veriler yer almaktadır. Söz konusu sayfalar Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır. Tüm menfaat sahipleri tarafından elektronik posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü soru en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin koordinasyonunda cevaplandırılmaktadır.

Yapılan Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanmaktadır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması halinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından yetkilendirilmiş kişilerin onayı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, faaliyet raporları veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle kamuya açıklama yapar. Daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerektiği takdirde açıklama yapılır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler; yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketimizin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

Bu kapsamda, idari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra, Şirket'in bütününe ilişkin bilgiye erişimi bulunan ve aktif-pasif yapısı, kar-zarar, nakit akışı, stratejik hedefler vb. unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisi olan bir kısım birimlerin yöneticileri idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Anadolu Sigorta Kurumsal İnternet Sitesi www.anadolusigorta.com.tr

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında Şirketimiz internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Site, Kurumsal Yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri Türkçe ve İngilizce dillerinde içermektedir. İnternet Sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

Hissedarlarla olan iletişimde Türk Ticaret Kanunu’nun internet sitesine ilişkin hükümleri gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kurulmuş olan, Şirketimiz internet sitesindeki "Bilgi Toplum Hizmetleri" bağlantısından da ulaşılabilen E-Şirket platformu da kullanılmaktadır. İlgili mevzuatta belirlenen belgelere bu platform aracılığıyla da ulaşılabilmektedir.

Kar Dağıtım Politikası

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Kar Dağıtım Politikası

 • Şirketimizin ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için uygulanan kâr dağıtım esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizdeki ilgili düzenlemelere tabidir.
 • Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını sağlayacak şekilde, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentilerini, sermaye yeterlilik hedeflerini ve sermaye piyasalarındaki şartları da göz önünde bulundurarak ve Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alarak hazırlanmaktadır.
 • Yönetim Kurulumuzca, net dağıtılabilir dönem karının en az %30'unun bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.
 • Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının, Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %5’inin altında kaldığı hallerde Yönetim Kurulumuz Genel Kurul’a kâr payı dağıtılmamasını teklif edebilir.
 • Kâr payı dağıtım işlemlerimiz genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar tamamlanmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
 • Esas sözleşmemiz uyarınca, birinci kar payının ayrılmasından sonra kalan tutarın en fazla % 3'üne kadar ve üç maaş ile sınırlı olmak üzere çalışanlarımıza kar payı ödenmektedir.
 • Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtabilir.
 • Şirketimizde imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
 • Şirketimizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
Ücretlendirme Politikası

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Ücretlendirme Politikası

AMAÇ VE KAPSAM

Ücretlendirme Politikasının temel amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Politika; ücretlendirme yönetimi yönünden şirketin Genel Müdürlüğü ve şubeleri ile her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.

TANIMLAR

Politika: Ücretlendirme Politikası yerine kullanılmıştır.

Ücretlendirme Komitesi: Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyen, denetleyen; değerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevli komite olarak tanımlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi, bu komitenin görevlerini yerine getirir.

İLKELER ve UYGULAMA ESASLARI

Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin vadesi de dikkate alınmak suretiyle, şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

İç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile personeline yapılacak ödemeler, denetim ya da gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performansından bağımsız olacak şekilde, ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir.

Performansa bağlı teşvik ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Faaliyetleri sonucu şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında, performansa dayalı ödemelerin iptali de dahil, gerekli işlemler tesis edilir.

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının; ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. Şirketin diğer müdürlük ve şubeleri de bu kapsamdaki görevlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine getirir.

Şirketin her kademedeki tüm personeli, bu Politika ve ilgili prosedürlerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.

Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.

Tazminat Politikası

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi personeline yönelik tazminat politikası, 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesi, 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesi ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi esas alınarak oluşturulmuştur.

Bu çerçevede;

 • Kıdem Tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu’nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi Kanun’da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren personele; çalışma süresi dikkate alınarak kendisine veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenir. Toplu iş sözleşmesine göre, kıdem tazminatı miktarı (İş Kanunundaki azami sınır aşılmamak üzere) iş sözleşmesinin maluliyet, yaşlılık ve emeklilik aylığına hak kazanma yahut ölüm nedeniyle sona ermesi halinde her geçen tam yıl için 60 gün, diğer hak kazanma hallerinde her geçen tam yıl için 45 gün olarak ödenir.
 • İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine uyarınca; ihbar öneli tanınmaksızın personelin iş sözleşmesinin peşin ödeme yapılmak suretiyle sona erdirilmesi halinde ödenir.
İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.

Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin gözönünde bulundurulmasına özen gösterilir.

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır.

Şirketimiz çalışanları Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası'na üyedirler.

Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir.

Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Amacı

Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak.

Üyeleri

Başkan: Dr. Fatih Anıl

Üye: Hasan Hulki Yalçın

Üye: Fatih Gören

Üye: Kemal Emre Sayar

Yapısı

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 10.03.2005 tarih ve 5508 sayılı kararıyla onaylanarak kurulmuştur. Komite, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından ve öncelikle kendi üyeleri arasından oluşturulur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilebilir. Genel Müdür bu komitede yer almaz.

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Komite başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma süresi esas olarak Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paraleldir ancak Komite, Yönetim Kurulu değiştiğinde önceden belirlenmiş uyum süreci tamamlanana kadar görevine devam eder.

Komite, mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarına uyumlu olarak toplanır. Komite kararlarını oy çokluğu ile alır.

Faaliyetleri

Komite başkanı, Yönetim Kurulu’na, komite toplantısı ertesinde Komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantı tutanağını Yönetim Kurulu üyelerine bildirir veya bildirilmesini sağlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

 • Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
 • Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin çalışmalarını koordine eder.
 • Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürler, Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdüre doğrudan bağlı çalışan olarak personel ile birlikte danışman gibi diğer personel) sayısı konusunda öneriler geliştirir.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.
 • Ücretlendirme Politikası’nda belirlenen faaliyetleri yerine getirir.
Denetimden Sorumlu Komite

Amacı

Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirketin bağımsız denetiminin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak.

Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Ayşegül Toker

Üye: Prof. Dr. Dilek Demirbaş

Yapısı

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu’nun 26.06.2003 tarih ve 5317 sayılı kararıyla onaylanarak kurulmuştur. Komite, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından oluşturulur.

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu tarafından ünvanlı iki çalışan, Denetimden Sorumlu Komite ile Şirket arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla görevlendirilir.

Denetimden Sorumlu Komite’nin çalışma süresi Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paraleldir, Komite en az üç ayda bir kez toplanır. Komite kararlarını oy çokluğu ile alır.

Faaliyetleri

Komite başkanı, Yönetim Kurulu’na, komite toplantısı ertesinde Komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantı tutanağını Yönetim Kurulu üyelerine bildirir veya bildirilmesini sağlar.

Denetimden Sorumlu Komite başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

 • Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kurulu’na bildirir.
 • Her türlü iç ve bağımsız denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
 • Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar.
 • Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kurulunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetlere, ön onay vererek Yönetim Kurulu’na sunar. Bu konuda teklif götürmeden önce bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığına ilişkin bir rapor hazırlar.
 • Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetleri inceler, sonuca bağlar ve Şirket çalışanlarının bu konudaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelemelerini sağlar.
 • Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi

Amacı

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri yönetmek

Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Dilek Demirbaş

Üye: Kemal Emre Sayar

Yapısı

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Genel Müdürlüğün 24.02.2012 tarih, 3550 sayılı önergesinin görüşülmesi sonucunda; 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 4.5.1 sayılı maddesi uyarınca kurulmuştur. Komite en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin çalışma süresi Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paraleldir.

 • Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin ve çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
 • Komite, Yönetim Kurulu’na her 2 ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de gönderilir.
 • Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 2005 yılı içinde oluşturulmuştur. Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminde, Sn. Fatih Gören, Sn. Murat Tetik, Sn. Barış Hüseyin Şafak ve Sn. Serkan Ayvaz görev yapmaktadır.

Birimin başkanlığını Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fatih Gören yürütmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı Unvanı Telefon No Elektronik Adres
Fatih GÖREN Genel Müdür Yardımcısı 0 850 744 00 26 fgoren@anadolusigorta.com.tr
Murat TETİK Müdür 0 850 744 02 55 mtetik@anadolusigorta.com.tr
Barış ŞAFAK Yönetmen 0 850 744 02 54 bsafak@anadolusigorta.com.tr
Serkan AYVAZ Uzman 0 850 744 03 59 sayvaz@anadolusigorta.com.tr

Sn. Fatih Gören birim başkanlığı görevini, doğrudan doğruya Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanına bağlı olarak yürütmektedir.

Söz konusu birim pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermekte ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Söz konusu birim, faaliyetlerini Yönetim Kuruluna raporlamaktadır.

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla,

 • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
 • Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
 • Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
 • Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
 • Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
 • Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izleme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılımı sağlama,
 • Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak gerektiğinde güncellenmesi
 • görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Suç Gelirlerinin Aklanması Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Politikası

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Bu Politikanın amacı; Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunu sağlamaya ve müşterilerinin, işlemlerinin ve hizmetlerinin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalabileceği riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin, Şirket içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile Şirket çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir.

Bu Politika; Şirketin tüm birimlerinin, yöneticilerinin, personelinin ve ilgili diğer tarafların görev ve sorumluluklarını da kapsar.

Tanımlar

Bu Politika belgesinde geçen;

Şirket: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ni,

Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nı,

Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nı,

Mali Eylem Görev Grubu (FATF-Financial Action Task Force): Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele edilebilmesi için uluslararası standartlar ve politikalar geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan devletlerarası kurumu,

Suç Gelirlerinin Aklanması: Yasadışı yollardan elde edilen kazançların yasal yollardan elde edilmiş gibi gösterilmesi amacıyla, söz konusu kazançların mali sisteme sokularak özellikle nakit şeklinden kurtarılmasına ve mali sistem içinde bir süreçten geçirilerek kimliğinin değiştirilmesi suretiyle meşruluk kazandırılmasına yönelik işlemleri,

Müşterini Tanı İlkesi:  FATF’ın tavsiye kararları çerçevesinde, suç gelirlerini aklama ve terörün finansmanını önlemek için finansal ve finansal olmayan kuruluşlar ile iş ve meslek sahipleri tarafından alınacak tedbirler arasında gösterilen; müşterilerle ilgili tam ve doğru bilginin edinilmesine dikkat edilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasının benimsenmesi ilkesini,

Kanun: 11.10.2006 tarih ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu,

Tedbirler Yönetmeliği: 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği,

Uyum Görevlisi: İlgili yasal düzenlemelerde yer aldığı üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programının yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’na veya Yönetim Kurulu’nun yetkisini açık bir şekilde ve yazılı olarak devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde atanan personeli,

Uyum Birimi: Uyum Görevlisinin ilgili yasal düzenlemelerce getirilen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, Uyum Görevlisine doğrudan bağlı olacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından uyum programının yürütülmesiyle görevlendirilen birimi,

Uyum Programı: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine yönelik olarak oluşturulan tedbirler bütününü,

Risk: Şirketin sunduğu hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da Şirketin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere tam olarak uyamaması gibi nedenlerle Şirketin ya da Şirket çalışanlarının maruz kalabilecekleri mali ya da itibari zarar ihtimalini,

Hizmet Riski: Yüz yüze yapılmayan işlemler ya da gelişen teknolojiler kullanılarak sunulacak yeni ürünler kapsamında maruz kalınabilecek riski,

Müşteri Riski: Müşterinin faaliyet gösterdiği iş kolunun, yoğun nakit kullanımı, yüksek değerli malların alım satımı veya uluslararası fon transferlerinin kolayca gerçekleştirilmesine imkan vermesi; müşterinin ya da müşteri adına veya hesabına hareket edenlerin, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla hareket etmesi sebebiyle Şirketin suiistimal edilmesi riskini,

Ülke Riski: Şirketin; aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden Bakanlıkça duyurulanların, vatandaşları, şirketleri ve mali kuruluşları ile gireceği iş ilişkileri ve işlemleri sebebiyle maruz kalabileceği riski,

Şüpheli İşlem: Şirket nezdinde veya aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması durumunu,

İşlem Erteleme; Şirket nezdinde yapılmak istenen işlemin mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesinden imtina edilmesini,

Gerçek Faydalanıcı: Şirket nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek kişiler, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri,

Terörizmin Finansmanı: Yasada suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlanması veya toplanması durumunu,

Üst Yönetim: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, ilgili Birim Müdürleri ve Bölge Müdürlerini,

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi: Uhdesinde üst düzeyde kamu görevi bulunan devlet ya da hükümet başkanı, üst düzey siyasiler, hükümet görevlileri, adli ya da askeri personel, önemli mevkideki siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumu yöneticisi niteliğindeki kişiler ile bu kişilerin aile bireyleri ve yakınlarını,

MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nı,

Politika: İşbu Politika belgesini ifade etmektedir.

1.3. Yetki ve Sorumluluklar

Şirket faaliyetlerini yürüten tüm yetki sahiplerinin, Şirketin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmle mücadele politikalarını ve uygulama usullerini bildiği ve müşteri kabulüne ilişkin tüm istihbari bilgiyi temin etmiş olduğu varsayılır. Tüm iş süreçlerinde rol alan yetkililer, süreçteki görevleri çerçevesinde yaptıkları işlemlerden sorumludur. Bu sürece katılan yetkililer, kendilerince sağlanan ve kararların oluşturulmasına mesnet teşkil eden her türlü veri ve bilginin tamlığı, doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumludur.

Uyum görevlisi, MASAK ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin politika ve uygulama usullerini oluşturmak ve bu konudaki risk yönetimi, izleme, kontrol ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle nihai olarak Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Uyum Programının yürütülmesiyle görevlendirilen ve bu Politika belgesinde Uyum Birimi olarak tanımlanan birim, Uyum Programı kapsamındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda Uyum Görevlisine bağlı olarak faaliyet gösterir.

Bu Politikanın ve Uyum Programının uygulamadaki etkinliği ve yeterliliği iç denetim kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.

Uyum Programının bu Politika çerçevesinde bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden, nihai olarak Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Bu Politikanın da onay makamı olan Yönetim Kurulu, Uyum Programı kapsamda;

 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere Şirketin uyumunu sağlamak,
 • Uyum Görevlisini atamak,
 • Uyum Görevlisi ile Uyum Biriminin, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Faaliyet Yönetmeliğini onaylayarak yürürlüğe koymak,
 • Risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve
 • Tüm faaliyetlerin koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

ile yetkili ve sorumludur. Yönetim Kurulu, nihai sorumluluk kendisinde kalmak üzere, Uyum Programı kapsamındaki yukarıda sayılan yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine devredebilir.

Yönetim Kurulu’nca onaylanan politikaların uygulanmasından ve bu kapsamda oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirlerin zamanında alınmasından Üst Yönetim sorumludur.

BÖLÜM II

RİSK YÖNETİMİ

 

2.1.     Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Amacı ve Kapsamı

Risk yönetimi faaliyetlerinin temel amacı; Şirketin sunduğu sigortacılık hizmetinden suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ile ilgili olarak maruz kalınan risklerin, tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasını sağlamaktır. Nihai amacın gerçekleştirilmesi müşteri ve işlemlerin, yasal mevzuata tam uyumlu ve etkin olarak izlenmesi ve kontrol altında tutulması yolları ile sağlanır.

Şirketin sunduğu sigortacılık hizmetinden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da Şirketin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere tam olarak uyamaması gibi nedenlerle maruz kalınan risklere yönelik olarak merkezden yürütülen tanımlama, ölçme, izleme, kontrol ve raporlama faaliyetleri risk yönetimi faaliyetlerinin genel kapsamını oluşturur.

Bu amaca yönelik temel strateji; risk yönetimi faaliyetlerinin risk odaklı bir yaklaşımla ve konuyla ilgili mevzuat ile uluslararası düzeyde kabul gören ilke, esas ve standartlar çerçevesinde; bağımsız, tarafsız, amaca yönelik, verimli ve etkin bir biçimde ve özenle planlanıp yürütülmesi ve yönetilmesidir. Bu doğrultuda, mümkün ve uygun olan en gelişmiş araç ve yöntemlerin kullanılması esastır.

2.2.     Müşteri Kabul Politikası

Suç geliri aklayıcılarından korunmanın en etkin yolu olarak, “Müşterini Tanı” ilkesi kapsamında yasal mevzuatla uyumlu politika, prensip ve uygulamalar benimsenir. Müşteri işlemlerinde ve bilgilerinde açıklığın sağlanması, karşılıklı güven unsuruna dayalı bir ilişkinin kurulması ve sürdürülmesi amacıyla müşteri kabulü;

 • Kimlik ve adres tespiti,
 • Meslek, gelir getiren ana iş konusu,
 • Sigortalıya ya da sigorta konusu varlığa ilişkin bilgi ve belgeler 
 • Belge ve bilgilerinin kendi içinde tutarlılığı

hususlarında gerekli işlemlerin yapılıp, bilgi sahibi olunması sonucunda gerçekleştirilir. Müşteri ilişkisinin tesis edilmesinden sonra daha önce elde edilen bilgilerin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe oluşması durumunda gereken teyitler ivedilikle yapılır, yapılamadığı durumlarda ise iş ilişkisi sona erdirilir.

Gerçek kimliğinden farklı bir ad altında poliçe düzenletmek isteyen, müşteri tanıtıcı bilgi ve formlarını doldurmaktan kaçınan, bu konuda isteksiz olan veya yanıltıcı, teyit edilemez bilgiler veren kişi ve kurumlar, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yayımlanan ve ülkemiz için de bağlayıcı olan listeler ile bu politikanın “2.7.Yaptırımlar” başlığı altında sayılan listelerde yer alan yasaklı kişi ve kurumlar müşteri olarak kabul edilmez. Bu konuda gerekli tedbirler alınır ve titizlikle uygulanır.

Ayrıca,

 • Servetlerinin ve fonlarının yasal yollardan kazanıldığı yönünde ciddi bir şüphe, bilgi veya belge bulunan kişi ve kurumların müşteri olarak kabul edilme taleplerinde azami dikkat ve özenin gösterilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin karşılıklı bilgi alışverişi, güven ve açıklığa dayanması gerekliliği kapsamında, müşteri tanıtıcı bilgi ve formlarını doldurmaktan kaçınan, isteksiz olan veya yanıltıcı, teyit edilemez bilgiler veren kişi ve kurumların müşteri olarak kabul edilmemesi,
 • Sigortalanacak riskin daha önceki hasarları, sigortalı ya da sigorta ettirenin kimliği, vb unsurların araştırılması, poliçe teminatına girecek sigortalanabilir her menfaatin varlığı ile nicelik ve nitelik bakımından özelliklerinin tespit edilmesi ve aynı işlemlerin sigortalının değişmesi ve poliçenin devredilmesi hallerinde de tekrarlanması,
 • Bu politika belgesinde yer alan esasların tüm personel tarafından benimsenmesi / uygulanması neticesinde suç geliri aklama ve terörizmin finansmanı işlemlerinden korunulması,
 • Sigortacılık faaliyetlerini sürdürmesi esnasında, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi markasının taşıdığı itibar ve güven unsurlarının korunması

hususlarında gereken özen ve dikkat gösterilir.

2.3.     Kimlik Tespit Usulü ve Bilgilerin Kaydedilmesi

Kimlik tespit usulü ve beyan edilen adreslerin kaydedilmesinde aşağıda belirtilen hususlar gözetilir:

 • Kimlik tespiti Tedbirler Yönetmeliği’nde belirtilen belgeler ve yükümlülükler ile Başkanlığın konu ile ilgili yaptığı açıklamalara uygun şekilde yapılır.
 • Poliçe düzenlenmesi aşamasında, sigorta işlemini yaptıran kişinin kimlik tespitinin yapılması esastır. Tazminat ödenmesi aşamasında ise farklı kişiler olması durumunda sigortalının ya da lehdarın kimlik tespitleri ayrıca yapılır.
 • Müşteri adına hareket ettiğini iddia eden şahısların kimlikleri ve yetkili oldukları tespit edilir.
 • Müşteri bilgilerinin bilgi işlem sistemimize kaydedilmesi ve merkezi olarak yetkili kişilerce sorgulanmasına açık olması esastır.

Kimlik tespit usulü ve bilgilerin kaydedilmesi ile ilgili uygulama esasları uyum görevlisinin idari düzeyde bağlı olduğu Yönetim Kurulu üyesince onaylanarak yürürlüğe girer.

2.4.     Gerçek Faydalanıcının Tanınması

Müşterinin bir başkası hesabına hareket edip etmediği ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirler alınır. Kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde gerçek faydalanıcının ortaya çıkarılması için makul ölçülerde araştırma yapılır.

2.5.     İşlemlerin Amacı ve Mahiyeti Hakkında Yeterli Bilgi Temini

Karmaşık ve olağan dışı büyüklükteki işlemler ile makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kayıtları muhafaza etmek zorunludur.

2.6.     Müşterilerin ve İşlemlerin Sürekli İzlenmesi

Yüksek risk taşıyan müşterilerin iş ilişkilerini ve işlemlerini belirlemek ve bunları devamlı olarak takip etmek, müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak zorunludur. Müşterilerin, önceki hasarları, mesleği, iş geçmişi, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke ve ilgili diğer göstergeleri şüpheli işlem tipleri de dikkate alınarak aklama ve terörün finansmanı açısından risk profilinin çıkarılması amacıyla uygun bir risk yönetimi sistemi oluşturulur.

2.7.     Yaptırımlar

Gerek ulusal mevzuat gerekse de uluslararası faaliyetlerinin doğurduğu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yaptırımlara uyum sağlanır.

Aşağıda belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere, asgari olarak aşağıda yer alan ülke, kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan listeler üzerinden kontroller gerçekleştirilir.

 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,
 • OFAC (Office of Foreign Assets Control),
 • Avrupa Birliği,
 • İngiltere.

Bu kapsamda;

 • Bu listelerde yer aldığı tespit edilen kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisine girilmez ve bu kişi ve kuruluşların talep ettiği işlemler gerçekleştirilmez.
 • Bu listelerde yer aldığı tespit edilen kişilerin taraf olduğu işlemlere doğrudan ya da dolaylı olarak aracılık edilmez.
 • Mevcut müşteriler için düzenli aralıklarla bu listelerde yer alıp almadıklarına ilişkin taramalar yapılır.
 • İş ilişkisi tesisi aşamasında yasaklı listelerde yer almayan ancak daha sonra bu listelere dâhil olduğu tespit edilen müşteriler ile mevcut iş ilişkisi sonlandırılır.
 • Bu listelerde yer almamakla beraber, doğrudan ya da dolaylı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), OFAC, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından hakkında yaptırım uygulanan ülkelerle bağlantılı yaptırım kapsamındaki işlemlere doğrudan ya da dolaylı olarak aracılık edilmez.

2.8.     Özel Dikkat Gerektiren Müşteriler, Faaliyetler ve İşlemlere Yönelik Gerekli Tedbirlerin Alınması

2.8.1. Reasürörler

Reasürans ilişkisi kurulacak karşı finansal kuruluşların seçiminde, suç geliri aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair gerekli özeni gösterecek nitelikte olmaları hususuna dikkat edilir.

2.8.2. Riskli Coğrafi Alanlarda Yerleşik veya Bağlantılı Müşteri İşlemleri

Aşağıdaki kategorilere giren yurtiçi ve yurtdışındaki riskli bölge ve alan tanımları yapılır, bu bölgelerde yerleşik veya ilişkili müşteriler daha sıkı ve yakın takip edilir.

Özellikle riskli coğrafi alanlarda yerleşik veya Türkiye’nin de üyesi bulunduğu FATF’ın yayımladığı İşbirliği Yapmayan Ülkeler Listesinde yer alan ülkelerin mali kurumlarına poliçe düzenlenmesi ya da işlemlerine aracılık edilmesi aşamasında bu ilkelerin uygulanmasına özel dikkat gösterilir.

 • İşbirliği Yapmayan Ülkeler: FATF tavsiyelerini uygulamayan ya da eksik uygulayan ve bu nedenle FATF’ın “İşbirliği Yapmayan Ülke Listesi”nde (Non-Cooperative Countries and Territories –NCCTs) yer alan ülkelerin vatandaşları, şirketleri ve finansal kuruluşları ile girilecek iş ilişkilerine, verilecek hizmet ve aracılık edilecek işlemlere özel dikkat gösterilir. Bu işlemlerin görünürde hukuki ve ekonomik amacı yoksa işlemlerin esası ve amacı araştırılır, bulgular yetkili makamlara yardımcı olabilecek şekilde kayda geçirilir.
 • Sınır Ötesi Merkezler, Serbest Bölgeler ve Finans Merkezleri: Sağladıkları bankacılık sırrı, vergi avantajı ve yargı bağışıklığının bir sonucu olarak organize suçlardan kazanılan veya terörizmin finansmanında kullanılan fonların saklanma ihtiyacı için bir çekim merkezi oluşturan sınır ötesi merkezler (Offshore), serbest bölgeler ve katı bankacılık gizlilik yasalarının uygulandığı uluslararası finans merkezlerinde yerleşik müşterilerin işlemlerine özel dikkat ve özen gösterilir.

2.8.3.Suç Gelirlerinin Aklanmasında Hassas Sektör ve İş Kolları

Nakit hareketlerinin yoğun olduğu yüksek değerli malların alım satımı veya uluslararası fon transferlerinin kolayca gerçekleştirilmesine imkân veren sektör ve meslek gruplarına sigortacılık hizmetlerinin sunulmasında özel dikkat gösterilir. Müşteri kimlik ve tanıtıcı belgelerinin yanı sıra sektör bilgilerinin dikkatle ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi ve müşteri işlemlerinin dikkatle izlenmesi sağlanır.

2.8.4. Öncül Suçlara İlişkin Sigortacılık İşlemleri

Özellikle ihraç ve ithal edilecek malların nakliyatı, ihracat kredisi, depolar ve antrepolardaki malların yangın, hırsızlık ve sair riskleri, nakit para da dahil olmak üzere kıymet, nakliyat, kâr kaybı ve emniyeti suiistimal gibi risklerin teminat altına alınması için poliçe düzenlenmesi ya da teminat altına alınmış bu risklere ilişkin bir hasar gerçekleşmesi halinde, Şirket, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282. maddesinde düzenlenen suçlar açısından, gereken dikkati gösterir.

2.8.5. Her Türlü Hasar İşlemleri

Hasar dosyalarının tetkik edilmesi, evrak asılları üzerinden işlem yapılması ve evrakın mümkün olan ölçülerde teyit edilmesi esastır. Şirket, hasarın niteliğine uygun eksperlerin tercih edilmesi ve bu eksperlerin mutabakatlı kıymet takdir raporlarını, riski yerinde muayene ederek hazırlaması için gereken özeni gösterir.

2.8.6. Nakit İşlemler

Şirket çalışanlarından ve acentelerden, prim ödemelerinde dikkat çekici sıklıkta veya yüksek tutarlı nakit işlemlere karşı özel dikkat göstermeleri istenir ve bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılır.

2.8.7. Kar Amacı Gütmeyen Yardım Kuruluşlarının İşlemleri

Kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarının, özellikle terörist örgütler ve suç geliri elde edenler tarafından istismar edilebileceği hususu dikkate alınarak, yapacakları işlemlere özel dikkat gösterilir.

2.8.8. Yüz Yüze Yapılmayan İşlemler ve Gelişen Teknolojiler Kullanılarak Sunulacak Yeni Ürünler

İnternet kanalıyla yapılan işlemler gibi, yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemlerin kullanılması suretiyle üretilen poliçelere özel dikkat göstermek, müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek da dahil uygun ve etkili tedbirlerin alınması zorunludur. Yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkanların aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılması riskine karşı özel dikkat gösterilir ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirler alınır.

2.9.     Üçüncü Tarafa Güven

Şirket, müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin veya işlemin amacı hakkında bilgi elde etme konularında, müşteriyle ilgili olarak başka bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek iş ilişkisi tesis edebilir veya işlem yapabilir. Üçüncü tarafa güvenilebilmesi;

 • Üçüncü tarafın, kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve müşterinin tanınması kuralının gereklerini sağlayacak diğer tedbirleri aldığından, yurt dışında yerleşik olması durumunda ise ayrıca aklama ve terörün finansmanıyla mücadele alanındaki uluslar arası standartlara uygun düzenleme ve denetlemelere tabi olduğundan,
 • Kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı örneklerinin, talep edildiğinde üçüncü taraftan derhal temin edileceğinden

emin olunması şartıyla mümkündür.
Üçüncü tarafa güvenerek iş ilişkisi tesis edilmesi veya işlem yapılması durumunda müşterinin kimlik bilgileri üçüncü taraftan derhal alınır.
Bir başka finansal kuruluş ile müşteri adına yapılan işlemler ile acenteler ve ana hizmet birimlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetlerin yaptırıldığı kişilerle olan ilişkiler üçüncü tarafa güven ilkesi kapsamında değildir. Ayrıca, üçüncü tarafa güven ilkesi, üçüncü tarafın riskli ülkelerde yerleşik olması durumunda uygulanmaz.

2.10.   Basitleştirilmiş Tedbirler

Bakanlıkça izin verilmesi koşulunda;

 • Bir başka finansal kuruluş ile gerçekleştirilen işlemlerde,
 • Müşterinin 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamında olan kamu idaresi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu işlemlerde,
 • Müşterinin halka açık ve hisseleri borsaya kote edilmiş şirket olduğu işlemlerde,

ve bunların dışında kalan ve işlem türleri itibariyle yine Bakanlıkça belirlenen işlemlerde müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler bakımından daha basit tedbirlerin alınması mümkündür. Basitleştirilmiş tedbirler kapsamındaki uygulamalar Bakanlığın konu ile ilgili düzenlemelerine göre belirlenir. İşlem nedeniyle aklama veya terörün finansmanı riskinin oluşabileceği durumlarda, basitleştirilmiş tedbirler uygulanmaz ve işlemin şüpheli işlem olabileceği göz önünde bulundurulur.

2.11.Risk Yönetimi Faaliyetleri

Uyum Programının uygulanmasına ilişkin risk yönetimi faaliyetleri, Uyum Görevlisi tarafından ilgili mevzuat ile bu Politika hükümleri çerçevesinde tasarlanır ve Uyum Birimi bünyesinde yürütülür.

Risk yönetimi faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları uyum görevlisinin idari düzeyde bağlı olduğu Yönetim Kurulu üyesince onaylanarak yürürlüğe girer.

2.11.1. Risklerin Tanımlanması ve Sınıflandırılması

Riskler “Şirket Risk Kataloğu” kapsamında sınıflandırılır. Şirket Risk Kataloğu, karşılaşılabilecek tüm risklerin tanımlanması ve sınıflandırılmasında kullanılan temel belge niteliğinde olup, değişen koşullar ve gerçekleşen olaylar paralelinde güncellenir.

Konu ile ilgili olarak maruz kalınan riskler asgari olarak; müşteri riski, hizmet riski ve ülke riski kategorileri altında ayrı ayrı izlenir, değerlendirilir ve kontrol edilir.

2.11.2. Risklerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili müşteri, hizmet ve ülke risklerinin değerlendirilmesinde temel olarak, müşterilerin faaliyet gösterdiği iş kolu, çalıştığı riskli ülkeler, verilen poliçe teminatları, hasar geçmişi ve poliçe iptal talepleri gibi parametreler dikkate alınır.

Gerek iş ilişkisinin başlangıcında ve gerekse ilişkinin devamı müddetince müşteriler, faaliyetlerinin ve Şirket ile olan ilişkilerinin ve işlemlerinin mahiyeti ve kapsamı açısından, varsa müşteriye özgü diğer bilgi ve kriterler çerçevesinde, uygun risk kategorilerine dahil edilir. Müşterinin risk kategorisi belirlenirken; müşterinin kendisi, kullandığı sigortacılık ürün ve hizmetleri ile bağlantılı müşteri, hizmet ve ülke riskleri bir bütün olarak gözetilir ve değerlendirilir.

Orta ve düşük risk kategorilerindeki müşteriler ve işlemleri Şirketin konuyla ilgili standart izleme ve kontrollerine tabi tutulurken, yüksek risk kategorisine giren müşteriler ve işlemleri ise amaca uygun izleme ve kontrol yöntemleri ile yakından takip edilir. Müşteri, hizmet ve ülke riskleri açısından yüksek risk kategorisine giren müşterilere özel dikkat gösterilir. Bu çerçevede, Uyum Birimi bünyesinde risk temelli bir yaklaşımla yürütülen merkezi izleme ve kontrol faaliyetleri de esas itibarıyla yüksek risk kategorisindeki müşteriler ve işlemler üzerinde yoğunlaşacak şekilde tasarlanır ve yürütülür.

Yüksek risk kategorisine giren müşteri grupları ile ürün ve hizmetler, Uyum Birimi’nce mevzuat ve bu Politika çerçevesinde risk temelli bir yaklaşımla belirlenerek, niteliklerine uygun ve etkin izleme ve kontrollere tabi tutulur. 
Riske ilişkin verilerin ve istihbaratın sağlanması icrai birimlerin görev ve sorumluluğundadır. Elde edilen her türlü bilginin karar alma, izleme, raporlama, denetleme süreçleri dahilinde ivedilikle dikkate alınmasını sağlayacak iletişim kanalları tesis edilir.

2.11.3. Yetki Limitleri

Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde, poliçe üretimi aşamasında; acentelere, bölge müdürlüklerine, teknik müdürlüklere, genel müdür yardımcılarına ve Genel Müdür ve yardımcılarından oluşan Üst Kurula, branşlar, kabulü mümkün olmayan ya da ön izin ile mümkün olabilecek özel riskler, teminat kapsamları ve coğrafi bölgeler bazında verilen risk kabul yetkileri ile hasar tazminatlarının ödenmesi aşamasında; bölge müdürlüklerine, Hasar Yönetimi Müdürlüğüne, Oto Hasar Müdürlüğü’ne ve Genel Müdür ve yardımcılarından oluşan Hasar Kuruluna verilen hasar ödeme yetkilerine ilave olarak, bu politika belgesinde tanımlanan risklerin kontrolü amacıyla, risk derecelendirme sisteminin ürettiği sonuçlar ile bağlantılı olarak müşteri ile iş ilişkisine girilmesi, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesi ya da hasar tazminatının ödenmesi kararlarının bir üst seviyedeki kişi ya da kurulun onayına bağlamak gibi yeni yetki ve limitler belirler.

Yönetim Kurulu uygulamaların takip edilerek hızlı ve etkin karar alınmasının sağlanması amacıyla, özel yetkilerin belirlenmesi konusunda, yetkinin kapsam ve süresini, izleme, denetleme ve raporlanma esaslarını açık olarak belirtmek koşuluyla Genel Müdürlüğü yetkili kılabilir.

2.11.4. Raporlama

Risk izleme ve değerlendirme sonuçları Uyum Birimi’nce Yönetim Kurulu’na düzenli olarak raporlanır. Raporlama sisteminin yeterli ve yetkin olması sağlanır.

Risk raporlarında, risk yönetimi faaliyetleri sonucunda saptanan tüm hususlara tam, doğru, düzenli, objektif, açık ve anlaşılır bir şekilde yer verilir; gereksiz ayrıntılardan ve tekrarlardan kaçınılır.

BÖLÜM III

İZLEME VE KONTROL

İzleme ve Kontrol Faaliyetlerinin Amacı ve Kapsamı

İzleme ve kontrol faaliyetlerinin temel amacı; Şirketin sunduğu hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması kapsamındaki risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanuna ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, Şirket Politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

Şirket faaliyetlerinin Kanun ve dahili düzenlemelerle uyumlu ve Şirket yönetiminin belirlediği politika ve kurallara, uygulama esaslarına ve talimatlara uygun olarak doğru, düzenli, verimli, etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin ve maruz kalınan risklerle ilgili kontrol sistemlerinin ve kontrollerin geliştirilmesinin, hata ve noksanlıkların zamanında önlenmesinin, saptanmasının ve giderilmesinin sağlanmasına yönelik olarak gerek merkezden, gerekse Şirketin tüm birimlerinde günlük faaliyetlerden ayrı ve bağımsız olarak yürütülen kontrol, değerlendirme ve raporlama faaliyetleri, izleme ve kontrol faaliyetlerinin genel kapsamını oluşturur.

3.2.     İzleme ve Kontrol Faaliyetleri

İzleme ve kontrol faaliyetleri, ilgili mevzuat ile bu Politika hükümleri çerçevesinde Uyum Görevlisinin gözetiminde ve koordinasyonunda risk temelli bir yaklaşımla tasarlanır ve yürütülür. Bu kapsamda; Şirketin tüm faaliyetlerine uygulanacak standart kontrollerin yanısıra, yüksek riskli olarak görülen ve özel dikkat gerektiren müşteri, işlem ve faaliyetlerin daha yakından takibine yönelik uygun ve etkin kontrol süreç, sistem ve yöntemleri belirlenir ve uygulanır.

İzleme ve kontrol faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları uyum görevlisinin idari düzeyde bağlı olduğu Yönetim Kurulu üyesince onaylanarak yürürlüğe girer.

3.2.1. İzleme ve Kontrol Faaliyetleri Kapsamındaki Temel Kontroller

Şirket birimlerinde yürütülen faaliyetlere yönelik izleme ve kontrol faaliyetleri, temel olarak aşağıda belirtilen tür ve nitelikteki kontrolleri kapsar:

 • Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının on bin TL ve üzerinde olduğu işlemlerin, müşteri profili ile uyumlu olup olmadığının örnekleme yöntemi ile kontrol edilmesi,
 • Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi ve eksikliklerin tamamlatılması ve bunların güncellenmesi,
 • Müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığının iş ilişkisi süresince devamlı olarak izlenmesi,
 • Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin kontrol edilmesi,
 • Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suiistimale açık hale gelebilecek hizmetlerin risk odaklı kontrol edilmesi.
 • Faaliyet ve işlemlerin Kanuna ve ilgili mevzuata, Şirket yönetiminin belirlediği politika ve kurallara, uygulama esaslarına ve talimatlara uyum ve uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Faaliyetlerin niteliği, önem ve risklilik durumu ile bağlantılı olarak Şirket dahilinde tesis edilmiş limit ve sınırlamalara uygunluğun kontrol edilmesi ve bu kapsamdaki aşım ve aykırılıkların izlenmesi,
 • Faaliyet ve işlemlerin Şirket bünyesinde tesis edilmiş onay ve yetki mekanizmalarına ve tanımlanmış işlevsel görev ayrımlarına uyumunun kontrol edilmesi,
 • İşlem detaylarının, faaliyetlerin ve risk derecelendirme sistemine ait çıktıların doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • İletişim kanallarının etkinliğine yönelik olarak, Şirket personelinin şüpheli gördüğü işlemleri uyum görevlisine ne kadar sıklıkla raporlama yaptığının kontrol edilmesi,
 • Risklere cevap veren kontrollerin esas ve standartlara uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin kontrol edilmesi,
 • Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerle ilgili olarak ülke mevzuatı çerçevesinde izleme kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

3.2.2. Raporlama

İzleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda, birimlerde bu faaliyeti gerçekleştiren personel tarafından, Uyum Birimine hitaben Şüpheli İşlem, Aykırılık ve Aksaklık Raporları düzenlenir. Bu raporlar izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında birim faaliyetleri ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli işlemler, aykırılıklar, aksaklıklar, noksanlıklar ve sair hususlarla ilgili tespit, bilgi, görüş ve değerlendirmeleri içeren, biçimi ve kapsamı Uyum Görevlisince belirlenen usul ve esaslar dahilinde, ilgili birim yöneticilerince yanıtlama olanağı sağlanmak suretiyle dönemsel ya da şüpheli işlemin tespit edilmesi durumunda anlık olarak düzenlenen raporlardır.  

BÖLÜM IV

EĞİTİM

4.1.     Eğitim Politikası

Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması, personelin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin Şirket politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürünün oluşturulması ve personelin bu hususlardaki bilgilerinin sürekli güncellenmesi sağlanır. Şirketin eğitim faaliyetleri bu amaca yönelik olarak yürütülür.

4.2.     Eğitim Faaliyetleri

4.2.1. Genel Esaslar

Eğitim faaliyetleri, ilgili mevzuata ve bu çerçevede Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yazılı politika ile uygulama usullerine uygun olarak yürütülür. Eğitim faaliyetlerinin bu doğrultuda yürütülmesinde, aşağıdaki genel esaslar göz önünde bulundurulur:

 • Ulusal ve uluslararası alanda suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yer alan resmi ve mesleki kurumların yaptığı düzenleme ve bilgilendirmeler ile tavsiye, standart ve bilimsel çalışmalardan faydalanılarak; başta Şirket yöneticileri olmak üzere tüm çalışan ve acentelerin yeterli bilgi düzeyine sahip olması sağlanır.
 • Eğitim faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilgili birimlerinde katılımıyla gözden geçirilir ve ihtiyaca göre düzenli aralıklarla tekrarlanır.
 • Eğitim faaliyetleri, uyum görevlisi gözetim ve koordinasyonunda, ilgili birimlerin de katılımıyla hazırlanan eğitim programı dahilinde yürütülür ve eğitim programının etkin bir şekilde uygulanması uyum görevlisince gözetilir.

4.2.2. Eğitim Konuları

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla personele ve Şirket acentelerine verilecek eğitimler asgari düzeyde;

 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat,
 • Risk alanları,
 • Şirket politikası ve prosedürleri,
 • Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar, şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, bilgi ve belge verme yükümlülüğü ve yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,
 • Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslar arası düzenlemeler,

konularını içerir.

4.2.3. Eğitim Yöntemleri

Eğitimler esas olarak sınıf içi eğitim şeklinde verilir. Eğitim içeriğinin süratle ve ekonomik olarak Şirket personeli ile acentelerine taşınmasında internet, intranet veya extranet gibi eğitim yöntemlerinden de ayrıca faydalanılır.

4.2.4. Eğitim Faaliyetlerine Katılacak Personelin ve Eğiticilerin Belirlenmesi ve Yetiştirilmesi

Eğitim faaliyetlerine katılacak personel ve eğitimciler bilgi, beceri, deneyim ve kişisel nitelikleri itibariyle bu görevi işin gerektirdiği yeterlilik ve mesleki özen standartlarına uygun olarak başarıyla yerine getirebilecek çalışanlar arasından, Uyum Görevlisinin de görüşü alınmak suretiyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü tarafından belirlenir. Eğitim faaliyetlerinde görev alacak personelin, Başkanlıkça eğitim sertifikası verilen kişilerden olmasına özen gösterilir. Eğitim faaliyetleri dışarıdan hizmet satın alınması suretiyle de yerine getirilebilir.

Eğitim faaliyetlerine katılacak personel ve eğitimcilerin yetişmeleri, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, görevlerini başarılı ve kaliteli bir biçimde yerine getirmeleri konusunda katkı sağlayıcı eğitim ve gelişim olanakları uygun ve etkin bir biçimde değerlendirilir. Eğitim faaliyetlerine katılacak personel ve eğitimciler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı konuları ile ilgili ulusal veya uluslararası düzeyde geçerli mesleki sertifika sağlayan eğitimlere katılarak sertifika edinmeleri yönünde teşvik edilerek özendirilir ve desteklenir.

4.2.5. Eğitim Faaliyet Programı

Eğitim faaliyetleri Uyum Görevlisinin gözetim ve koordinasyonunda ilgili birimlerin katılımıyla hazırlanan Eğitim programı çerçevesinde yürütülür. Eğitim programında; eğitim tarihleri, eğitim verilecek bölgeler, eğitim yöntemi, toplam eğitim saati, eğitim verilecek personelin sayısı ve toplam personel sayısına oranı, eğitim verilecek personelin birim ve unvanlarına göre dağılımı ve eğitim içeriğine yer verilir. Eğitim programı Yönetim Kurulu’nca ya da Yönetim Kurulu’nun eğitim programı ile ilgili yetkilerini devrettiği Yönetim Kurulu Üyesi’nce onaylanır.

BÖLÜM V

İÇ DENETİM

5.1. İç Denetim Faaliyetlerinin Amacı ve Kapsamı

İç denetim faaliyetlerinin amacı, uyum programının bütünlüğünün etkinliği ve yeterliği hususlarında Yönetim Kurulu’na güvence sağlamaktır.

Şirket’in belirlediği politika ve kuralların, uygulama esaslarının ve talimatların, risk yönetimi , izleme ve kontrol ile eğitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmadığı, Şirket Risk Politikasının yeterliği ve etkinliği, işlemlerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile Şirket Politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarının saptanmasına yönelik olarak günlük faaliyetlerden ayrı ve bağımsız olarak yürütülen değerlendirme ve raporlama faaliyetleri, iç denetim faaliyetlerinin genel kapsamını oluşturur.

5.2.     İç Denetim Faaliyetleri

5.2.1. Genel Esaslar

İç denetim faaliyetleri, ilgili mevzuata ve bu çerçevede Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı politika ile uygulama usullerine uygun olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülür. İç denetim faaliyetlerinin bu doğrultuda yürütülmesinde, aşağıdaki genel esaslar göz önünde bulundurulur:

 • Uyum programının bütünlüğünün etkinliği ve yeterliği yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla denetlenir.
 • İzleme ve kontrol çalışmalarında tespit edilen aksaklıklar ve risk içeren müşteriler, hizmetler ve işlemler denetim kapsamına alınır.
 • Denetlenecek birimler ile işlemler belirlenirken, Şirket tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tamamını temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve işlemin denetlenmesi sağlanır.

İç denetim faaliyeti neticesinde ortaya çıkarılan eksiklik, hata ve suiistimaller ile bunların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine yönelik görüş ve öneriler Yönetim Kurulu’na raporlanır.

BÖLÜM VI

DİĞER HÜKÜMLER

6.1.     Şüpheli İşlemlerin Tespiti, Bildirilmesi ve Gizliliği

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili şüpheli işlemler, mevzuat çerçevesinde Uyum Görevlisi’nce MASAK’a bildirilir.

Şirket nezdinde veya Şirket aracılığıyla yapılan veya yapılmak istenen bir işlemin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair bilgi veya şüphe gerektirecek hususların bulunması halinde, imkanlar ölçüsünde gerekli araştırmalar da yapılmak suretiyle, şüpheli olduğu sonucuna varılan işlemin mevzuatta belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde MASAK’a bildirilmesi sağlanır.

Teşebbüs edilen ya da devam eden işleme konu malvarlığının suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, Şüpheli İşlem bildirimi MASAK’a gerekçeleri ile birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile gönderilir ve mevzuatta belirtilen süre boyunca işlemin gerçekleştirilmesinden imtina edilir.

Şüpheli işlemlerin tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi ile MASAK’a bildirilmesi sürecine taraf olanlar arasında mevzuat çerçevesinde gerekli iletişim ve işbirliği sağlanır.

Şüpheli işlem bildirimleri ile bu kapsamda Şirket bünyesinde yapılan dahili bildirimlerin gizliliği ve güvenliği ile bildirimlere taraf olanların korunması konusunda, konuya taraf veya vakıf olan tüm ilgililerce, mevzuat çerçevesinde gereken azami dikkat ve özen gösterilir.

6.2.     Bilgi ve Belge Vermeye İlişkin Esaslar ve Kayıtların Muhafazası

Başkanlık ya da Başkanlık denetim elemanları tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar tam ve doğru olarak verilir. Reasürans Şirketlerinin, iş ilişkisinde bulunulan diğer kurumların ya da Başkanlık dışında Sigorta Şirketlerinden bilgi ve belge istemeye yetkili kurum ve görevlilerin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konularında Şirket uygulamalarına ilişkin bilgi talepleri Uyum Görevlisi kontrolünde yerine getirilir. Bunlar dışındaki bilgi taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı hususu Uyum Görevlisince değerlendirilir.

Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat uyarınca müşterilerden alınması gereken tüm bilgi, belge ve kayıtların gerektiğinde kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde ve asgari olarak yasal düzenlemelerde belirtilen sürelerde muhafaza edilmesi esastır.

6.3.     Diğer Hususlar

Bu Politika belgesinde yer alan hususlarla ilgili uygulama esas ve yöntemleri ile Şirket bünyesinde bu amaçla tesis edilen süreç ve sistemlerin temel işleyiş esaslarına, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyet yönetmeliği, genelgeler ve uygulama prosedürleri içerisinde yer verilir.

Bu Politika belgesi, ilgili personel ile Şirket acentelerine imzaları alınmak suretiyle tebliğ edilir. Usulüne uygun olarak imza karşılığı tebliğ edilen kurum politikasındaki müteakip değişiklikler; Şirket personeli ile acentelerine okundu bilgisi alınması koşuluyla e-posta yönetimi ile tebliğ edilebilir.

6.4. Yürürlük

Bu politika, Yönetim Kurulu’nca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Şirket mevzuatında ve uygulamalarında bu politikalara uygun düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2017

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

Ana Bölümler Not
Pay Sahipleri 94,45
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 95,69
Menfaat Sahipleri 92,53
Yönetim Kurulu 90,24
Ortalama 93,00
Kapat