Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

ANADOLU SİGORTA ACENTELERİNDE ARANAN NİTELİKLER

Anadolu Sigorta, acenteleri ile "Tam Yetkili" olarak sözleşme yapmaktadır.

Tam Yetkili Acente, sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişi acentelerdir.

Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir.

Levhaya kayıt için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

1 - Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Teknik personel unvanını taşıması.
 • Türkiye’de yerleşik olması.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis, sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması.
 • 9 uncu maddede belirtilen asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması.
 • Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
 • Ek-1/A’da yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.

2 - Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
 • Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması.
 • Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
 • Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

3 - Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde ve tüzel kişilerin yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Teknik personel unvanını taşıması.
 • Türkiye’de yerleşik olması.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis, sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması.

4 - Teknik personel ve yardımcı teknik personellerin sahip olması gereken nitelikler aşağıda yer almaktadır.

1. Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır.

2. Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için;

 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,
 • 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giyilmemiş veya ceza alınmamış olunması,
 • Ek-1/B’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması,
 • SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması gerekir.
 • Ek-1/B’de yer alan mesleki deneyim süresini doldurmamış olanlar, yardımcı teknik personel unvanıyla işe başlatılabilir. Yardımcı teknik personel sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerine ilişkin hazırlık işlemlerini yapabilir. Yardımcı teknik personel, ikinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen sınavda başarılı olması kaydıyla Ek-1/B’de yer alan mesleki deneyim süresi sonunda teknik personel unvanını almaya hak kazanır.
 • Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler ikinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir. Bu durumda bulunan personel ilgili acente kayıtlarına ayrıca işlenir.
 • Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.
 • Müsteşarlık, teknik personelin işlem yapma yetkisi ile buna ilişkin şartları sigorta dalları itibariyle belirlemeye ve ikinci fıkranın (ç) bendinde geçen yeterlilik sınavını bu dallar itibariyle lisanslama şeklinde yapmaya yetkilidir.
 • Teknik personel ve yardımcı teknik personel yalnızca bir acenteye bağlı çalışabilir ve çalıştığı acenteden bağımsız olarak iş kabul edemez.
 • Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan teknik personel ve bağlı bulundukları acenteler sorumludur.

5 – Eğitim ve deneyim koşullarına ilişkin Ek-1/A ve Ek-1/B için özet tablo ise aşağıda yer almaktadır.

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri ile Tüzel Kişi Sigorta Acentesi Müdürleri için Gereken Öğrenim Düzeyi ve Asgari Mesleki Deneyim Süreleri (EK-1/A)

ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) 2 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 1 yıl 6 ay
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz.

Acente Teknik Personeli Olmak için Gereken Öğrenim Düzeyi ve Asgari Mesleki Deneyim Süreleri (EK-1/B)

ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ
Lise ve dengi okul 1 yıl
Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 ay
Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay
İki yıllık yüksekokul 6 ay
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz.
Dört yıllık yükseköğretim kurumları Aranmaz.

Mesleki Deneyim Süresine İlişkin Ortak Hükümler

 • Mesleki deneyim süresinin sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde tamamlanması gerekmektedir. Sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardır.
 • Levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olması mesleki deneyimden sayılır.

Mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında teknik personel unvanının kazanılması için geçirilen süreler dikkate alınır.

Şartlara uygun acente adayları yukarıda belirtilen başvuru bölümünden şirketimize ulaşabilirler.

Gerçek kişi acente (şahıs acenteliği) iseniz başvuru formu için tıklayınız.

Tüzel kişi acente iseniz (ltd, a.ş. vb) başvuru formu için tıklayınız.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi