Kurumsal Yönetim Komitesi

Amacı
Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak.

Üyeleri
Başkan: Prof. Dr. Savaş Taşkent

Üye: Hasan Hulki Yalçın

Üye: Fatih Gören

Yapısı

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 10.03.2005 tarih ve 5508 sayılı kararıyla onaylanarak kurulmuştur. Komite, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından ve öncelikle kendi üyeleri arasından oluşturulur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilebilir. Genel Müdür bu komitede yer almaz.

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Komite başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma süresi esas olarak Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paraleldir ancak Komite, Yönetim Kurulu değiştiğinde önceden belirlenmiş uyum süreci tamamlanana kadar görevine devam eder.

Komite, mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarına uyumlu olarak toplanır. Komite kararlarını oy çokluğu ile alır.

Faaliyetleri

Komite başkanı, Yönetim Kurulu’na, komite toplantısı ertesinde Komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantı tutanağını Yönetim Kurulu üyelerine bildirir veya bildirilmesini sağlar.

 Kurumsal Yönetim Komitesi başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

  • Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
  • Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin çalışmalarını koordine eder.
  • Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürler, Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdüre doğrudan bağlı çalışan olarak personel ile birlikte danışman gibi diğer personel) sayısı konusunda öneriler geliştirir.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.
  • Ücretlendirme Politikası’nda belirlenen faaliyetleri yerine getirir.