Pert-Total Araçlar için Sovtaj Teklifleri ve Değerlendirilmesi

Şirketimizde sigorta güvencesi altında bulunan araçların tam hasara (pert-total) uğraması halinde sigortalımıza tazminat ödendikten sonra aracın ve/veya araç üzerindeki hasarlı parçaların sovtajı (hasarlı kıymetin ekonomik değeri) aşağıda, “Pert Alıcısı Olmak İsteyenlerde Aranacak Özellikler” bölümünde açıklanan koşulları yerine getirerek Şirketimizce verilen şifre sayesinde ihalelere katılan alıcılara satılmaktadır.

Tam hasar (pert-total) kararı alınarak piyasa rayici sigortalıya ödenen hasarlı araca ait bilgiler Oto Hasar Müdürlüğümüz tarafından ihaleye çıkarılmak üzere internet ortamında sisteme kaydedilmektedir.

Pert araçlara ait bilgiler http://pertarac.anadolusigorta.com.tr/liste.php adresinde yer almakta olup şifre verilmesi uygun görülen alıcılar tekliflerini bu adresten verebilmektedir. Söz konusu sayfaya Şirketimizin web adresinden “Online İşlemler / Pert Araçlar” linki takip edilerek de ulaşılabilmektedir. İhale başlangıcı Çarşamba (saat: 00:01), ihale bitişi ise Salı günü (saat: 24:00) olacak şekilde (toplam 7 gün) ihale tarihleri belirlenmektedir.

Başvurusu Şirketimizce uygun görülüp kendilerine şifre verilen pert alıcıları, yukarıda adresi belirtilen, pert total araçlara ilişkin bilgilerin bulunduğu sayfaya bağlanarak kendilerine Oto Hasar Müdürlüğü tarafından verilmiş olan şifreyi girerek 7 gün içerisinde tekliflerini vermektedir. Pert araç alıcısı, ihalenin son gününe kadar (Salı) kendi teklifi üzerinde değişiklikler yapabilmekte; ihale süresinin bitiminde sistem, alıcının göndermiş olduğu son teklifi geçerli saymaktadır.

İlgili süre bitiminde tüm teklifler sistem tarafından büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır. İlk üç teklif sahibine, ilk üç sırada olduğu ve ulaşılan en yüksek teklif tutarı bildirilerek arzu etmesi halinde teklifini 24 saat içerisinde şifresini kullanarak internet üzerinden revize edebileceği e-posta ve SMS yoluyla otomatik olarak duyurulmaktadır. Pert alıcıları tarafından revize edilen teklif tutarlarının eşit olması halinde pert alıcılarının vermiş oldukları ilk teklife dönülerek teklifi yüksek olan pert alıcısına araç bırakılmaktadır.

İhaleyi kazanan pert alıcısına ihaleyi kazandığına ve sovtaj bedelini en geç 15 gün içerisinde ödemesi gerektiğine ancak ödeme tarihine kadar yeni bir ihaleye katılamayacağına dair bilgi e-posta ve SMS ile otomatik olarak gönderilmektedir. İhaleyi kazanamayan diğer teklif sahiplerine de ihalenin sonuçlandığına dair bilgi e-posta ve SMS ile duyurulmaktadır.

İhaleyi kazanan pert alıcısı sovtaj bedelini daha önce kendisine bildirilen Şirketimiz hesabına öder ve yaptığı ödemenin sisteme kaydedilebilmesi için ödeme dekontunu Oto Hasar Müdürlüğü’nün (212) 350 01 56 nolu faksına veya
otohasar@anadolusigorta.com.tr <mailto:otohasar@anadolusigorta.com.tr> e-posta adresine gönderir.

İhaleyi kazanan pert alıcısının aracı almaktan vazgeçmesi ya da 15 günlük süre sonunda sovtaj bedelini ödememesi halinde araç 2. ihaleye çıkarılır. Ödemeyi 15 gün içerisinde gerçekleştirmeyen ya da aracı almaktan vazgeçen pert alıcısının Şirketimize vermiş bulunduğu 3.000 USD’lık teminat Şirketimize gelir kaydedilir ve pert alıcısının şifresi otomatik olarak iptal edilir. Yeni ihalelere katılabilmesi için, şifresi iptal edilen pert alıcısına, Şirketimizce uygun bulunması halinde ve tekrar 3.000 USD teminat yatırması kaydıyla yeni şifre verilir.

Pert alıcısının ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aracın noter satışını yaptırması gerekmektedir. İlgili süre sonunda kati satışı yapılmayan araçların pert alıcılarının şifreleri bloke edilir. Pert alıcısının kati satışı gerçekleştirmesi halinde, yeni şifre uygun görülecek bir tarihte aktif hale getirilir.

Sovtaj bedeli Şirketimiz hesabına geçtikten ve kati satış gerçekleştikten sonra pert aracın teslimi, Şirketimizce hazırlanıp imzalanan “Otopark Teslim Yazısı” pert alıcısına verilmek suretiyle sağlanır.